vso_dunk_11juni2020 (78).jpg

Begrippenlijst

Afkortingen en begrippen die betrekking hebben op uitstroom dagbesteding en arbeidstoeleiding


Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:
•    begeleiding en dagbesteding;
•    ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
•    een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
•    opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

 

PGB
Persoonsgebonden budget 
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.
https://www.svb.nl/nl/pgb/

SVB
Sociale Verzekeringsbank
SVB verzorgt een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget voor alle klanten zoals het beheren van de budgetten voor budgethouders en het betalen van de zorgverleners. Ook kan SVB de salarisadministratie voor pgb-budgethouders doen

WLZ
De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Of iemand in aanmerking komt voor deze zorg wordt beoordeeld  door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)


Participatiewet
De participatiewet regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen door ondersteuning bij het zoeken van werk en indien nodig inkomensondersteuning; inwerkingtreding 1 januari 2015


Doelgroepenregister
Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register.
In dat doelgroepenregister vallen  schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV.


Indicatie banenafspraak
Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die je krijgt als je door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Je  kunt deze krijgen als de gemeente je naar werk begeleidt of heeft begeleid. Of als je het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo volgt of volgde.

Banenafspraak
Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep van de banenafspraak.
Je komt dan automatisch in het doelgroepenregister. Bij afspraakbanen gaat het om banen 

Beschut werken
Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk 

Jobcoach
Een jobcoach begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt , zoals mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werklozen naar betaalde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt, waarbij beroep gedaan kan worden op wettelijke regelingen voor vergoeding van een gespecialiseerde begeleider; de begeleiding varieert van het zoeken naar geschikt werk tot instructie geven op de werkplek zelf en iemand leren het werk te organiseren. 

Wajong
Je komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als je door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken.


UWV beoordeelt of je kunt werken. Je kunt volgens UWV werken als je:
•    een taak kan uitvoeren bij een werkgever. Dit hoeft geen volledige baan te zijn.
•    zje goed aan afspraken kunt houden
•    1 uur achterelkaar kunt werken, zonder begeleiding
•    minimaal 4 uur per dag kunt werken
•    met begeleiding kunt werken
•    met bepaalde hulpmiddelen kunt werken
•    alleen ‘beschut’ werk kunt doen (meer aanpassingen dan een gewone werkgever voor kan zorgen)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wajong/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-wajong

Entree opleiding
Het eerste kwalificatieniveau in het mbo ; eenjarige opleidingen die jongeren die geen diploma van een vooropleiding hebben en die geen startkwalificatie kunnen halen, voorbereiden op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar het tweede niveau