vso_dunk_11juni2020 (74).jpg

Onderwijs

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. De school wordt bezocht door leerlingen uit de stad Groningen en de regio met een toelaatbaarheidsverklaring van het VO samenwerkingsverband.

De leerlingen van de afdeling VSO Dunk kunnen vanaf 12 jaar geplaatst worden en kunnen tot ze 20 jaar zijn op school ingeschreven blijven. Het bestuur van de school is de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)

 

Het onderwijsprogramma is toegespitst op de uitstroom naar arbeid. Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen zijn er meerdere doelgroepen in het VSO. Voor iedere doelgroep zijn er andere accenten in het onderwijsaanbod.

Eén van de belangrijke kenmerken van ons onderwijs is de gefaseerde toeleiding naar het latere wonen, werken en recreëren. Door middel van onderwijs binnen en buiten de school (stages en arbeidstraining) wordt gestreefd naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving en een zinvolle besteding van de vrije tijd.

 

 

De missie:

Het leren van onze leerlingen binnen en buiten de school brengen wij - samen met de leerling – met elkaar in verbinding.

 

De visie:

Wij zien het als onze taak om de VSO leerlingen voor te bereiden op een respectvolle deelname aan de maatschappij, waarbij wonen, werken, vrije tijd en wereldburgerschap de domeinen zijn waarin leerlingen een onderwijsaanbod krijgen. Hiermee willen wij dat onze leerlingen een zo groot mogelijke zelfredzaamheid bereiken.

 

Ons  motto:

“Wij werken aan werk”